Warning: Creating default object from empty value in /homepages/41/d444575767/htdocs/wp-content/themes/freshnews/functions/admin-hooks.php on line 179
Facebook Twitter RSS HOME

Calendari electoral 2016-2020

1

Publicació al BOIB de la resolució de la consellera de Participació, Transparència i Cultura, per a la convocatòria del procés electoral.

05-01-2016

Conselleria de Participació, Transparència i Cultura

2

Reunió junta directiva: prepara actuacions prèvies, l’esborrany del text refós dels Estatuts –si s’escau-, designa junta electoral per sorteig, elabora documentació electoral que ha d’aprovar l’assemblea general i la convoca

Convocatòria de l’assemblea general amb 15 dies d’antelació a la celebració

13-09-2016

Federació

3

Assemblea General Extraordinària: aprovació actuacions prèvies, text refós dels Estatuts –si s’escau- i documentació electoral. (Un cop celebrada l’Assemblea, la Junta Directiva s’ha de dissoldre i s’ha de constituir en Junta Gestora).

Fins al dia 30 de setembre de 2016

30-09-2016

Federació

4

Presentació davant la DGEiJ de l’original i una còpia acarada de l’acta de l’assemblea general en la qual s’han aprovat les actuacions prèvies i la documentació electoral, amb 2 exemplars originals d’aquesta i, si s’escau, del text refós dels Estatuts

7 dies hàbils des que es va celebrar l’assemblea general que ho va aprovar

05-10-2016

Federació

5

La DGEiJ examina tota la documentació. Si no hi ha deficiències, la ratifica.

20 dies hàbils

07-10-2016

DGEiJ

6

Reunió de la Junta gestora que modifica el calendari electoral

23-10-2016

Federació

7

Presentació del calendari electoral modificat i l’acta de la reunió que el modifica.

24-10-2016

Federació

8

Constitució junta electoral segons data acordada per la junta directiva (veure punt 2)

3 dies naturals comptadors a partir del dia següent a la notificació de la ratificació de la documentació electoral per part de la DGE

25-10-2016

Federació

9

Exposició cens electoral i presentació de reclamacions

3 dies hàbils

28-10-2016

Federació

10

Resolució reclamacions per part de la junta electoral

3 dies hàbils

02-11-2016

Federació

11

Recursos davant el TBE contra les resolucions de la junta electoral

3 dies hàbils

05-11-2016

12

Resolució recursos per part de TBE

7 dies hàbils

14-11-2016

TBE

13

Proclamació definitiva d’assembleistes nats

15-11-2016

Federació

14

Junta electoral: tramesa a la DGEiJ de la relació d’assembleistes i del certificat del secretari o la secretària de la junta electoral amb el vistiplau del president o de la presidenta que acrediti la proclamació dels assembleistes nats

16-11-2016

Federació

15

Convocatòria Assemblea General Extraordinària per a l’elecció de president o presidenta i/o junta directiva.

17-11-2016

Federació

16

Presentació de candidatures

el termini s’obre el mateix dia que es fa la convocatòria d’eleccions i es manté obert 15 dies naturals

01-12-2016

Federació

17

Junta electoral: admet o no les candidatures presentades

3 dies hàbils

05-12-2016

Federació

18

Presentació de recursos davant el TBE

3 dies hàbils des que s’hagi notificat o des que la reclamació s’entengui tàcitament desestimada per no haver-se dictat una resolució expressa en el termini establert

10-12-2016

19

TBE: resolució recursos

7 dies hàbils

19-12-2016

TBE

20

Publicació candidatures definitives i elaboració de paperetes

5 dies hàbils

24-12-2016

Federació

21

Assemblea General Extraordinària per a l’elecció de president o presidenta i/o junta directiva

27-12-2016

Federació

22

Proclamació provisional candidat o candidats electes

El mateix dia de la celebració de l’assemblea general

27-12-2016

Federació

23

Reclamacions davant la junta electoral

3 dies hàbils

30-12-2016

Federació

24

Resolució de les reclamacions per part de la junta electoral

3 dies hàbils

03-01-2017

Federació

25

Recursos davant el TBE

3 dies hàbils

07-01-2017

26

Resolució recursos pel TBE

7 dies hàbils

16-01-2017

TBE

27

Proclamació definitiva de candidat i/o candidats electes

17-01-2017

Federació

28

DGEiJ: ratificació president o presidenta electe (i junta directiva, si n’és el cas)

10 dies hàbils

30-01-2017

DGEiJ

29

Designació membres junta directiva (si els ha designat el president o presidenta) i publicitat

10 dies naturals des de la proclamació definitiva

09-02-2017

Federació

30

El president o la presidenta o la junta electoral: comunicació a la DGEiJ, a l’Assemblea Balear de l’Esport i a la federació espanyola corresponent de la composició de la junta directiva designada pel president o la presidenta amb assignació de càrrecs o elegida per l’assemblea general

10 dies naturals des de la notificació de la ratificació del president o presidenta per part de la DGEiJ

19-02-2017

Federació

31

Inscripció president o presidenta i junta directiva en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears i publicació en el BOIB

BOIB

DGEiJ

32

Comunicació a la DGEiJ i al TBE de la composició dels òrgans complementaris (Disciplina, Apel·lació, etc.).

10 dies naturals de la publicació al BOIB de la inscripció del president o presidenta i junta directiva

Federació